Vellea Home |

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.


Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.velleahome.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου. Σε περίπτωση διαφωνίας του με κάποιον από αυτούς, οφείλει να απέχει από την χρήση του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.velleahome.gr από τον χρήστη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Η Mebeli Videnov EOOD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης καλείται να ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις των όρων, όπως αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Τυχόν δε χρήση κατόπιν τέτοιων τροποποιήσεων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Προϋπόθεση χρήσης του δικτυακού τόπου, του περιεχομένου αυτού και των υπηρεσιών είναι η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη και η ενηλικότητά του.  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

H ιστοσελίδα https://velleahome.gr/ είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Mebeli Videnov EOOD, που εδρεύει στη Βουλγαρία Yagoda 6 , 8600 Yambol με ΑΦΜ στη Βουλγαρία 206300273  και στην Ελλάδα EL 996768720, Τηλ: 070089092; e-mail: [email protected]  . Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στον αρ. 211 1 984 984 – με χρέωση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του παρόχου για κλήσεις από κινητά ή διεθνείς ή και μέσω email στο [email protected] .

Σκοπός του παρόντος e-shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) είναι η προβολή-παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας και η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής αγοράς σε καταναλωτές, κατοίκους Ελλάδας.

 

3. Προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας Velleahome.bg/gr.

 

Ο χρήστης δέχεται ότι η ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες σε αυτό πληροφορίες παρέχονται ”όπως είναι” και ότι Velleahome.bg/gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δημοσιευόμενων στοιχείων και την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών σχετικά με τις ολοκληρωμένες παραγγελίες του  Χρήστη, δικές του ή άλλων  απορίες, ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τα προϊόντα, πληροφορίες σχετικά με τα μη διαθέσιμα προϊόντα, καθώς και για ζημιές ή / και απώλεια κερδών και άλλων απωλειών οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους, που τυχόν συμβούν από την χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων αυτής.

Σε περίπτωση που από την χρήση ιστοσελίδας προκύψουν υλικές ζημιές, οι οποίες απαιτούν επισκευή ή διόρθωση του εξοπλισμού ή δεδομένων, ο Χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη και όλα τα έξοδα, που σχετίζονται με την κάλυψη των ζημιών.

Ο χρήστης ενημερώθηκε και συμφωνεί ότι η εντολή παραγγελίας του μπορεί να υποστεί αλλαγές από την εταιρία και το Velleahome.bg/gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον ενημερώνει μέσω e-mail και / ή τηλεφωνικώς  και/η με άλλα κατάλληλα μέσα μέχρι την επιβεβαίωση της τελικής υποβολής της παραγγελίας και την τελική αποστολή της επιβεβαιωμένης παραγγελίας στην διεύθυνση του χρήστη.

Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο World Wide Web, απευθείας ή μέσω άλλων συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Web-based περιεχόμενο. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να έχει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για πρόσβαση στο World Wide Web, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόντεμ ή άλλων συσκευών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το Velleahome.bg/gr παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε παρέμβαση ή τεχνικά προβλήματα που ματαιώνουν τη χρήση της ιστοσελίδας, λόγω της μη λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού του χρήστη.

4. Υποχρεώσεις του χρήστη κατά την εγγραφή

Αγορά αγαθών με VELLEA HOME CARD και όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα

Τα   μέλη   της Κάρτας VELLEA HOME   απολαμβάνουν   προνομιακούς   όρους   αγοράς προϊόντων   και   υπηρεσιών,   ειδικές   εκπτώσεις   ή/και   προσφορές   αλλά   και   προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Πληροφορίες για τις παροχές της Κάρτας VELLEA HOME θα βρείτε στον ιστότοπο www.velleahome.gr
Η  συμμετοχή  στο  πρόγραμμα για VELLEA HOME CARD σημαίνει  την  πλήρη  γνώση  και  ανεπιφύλακτη αποδοχή από το μέλος των παρακάτω όρων
 
I. Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα « VELLEA HOME CARD»
 
Κάθε πελάτης – επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
 
1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κατοικία στην Ελλάδα.
2. Να έχει ήδη υποβάλλει μέσω της ιστοσελίδας velleahome.gr αίτηση εγγραφής για έκδοση και παραλαβή κάρτας μέλους της Vellea Home, παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, ηλικία,  διεύθυνση  κατοικίας, τηλέφωνο,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (email). Με την υποβολή της αίτησης παρέχετε στην εταιρία την ρητή συγκατάθεσή σας για την  επεξεργασία  των  ως άνω  προσωπικών  σας  δεδομένων,  επιλέγοντας το  ειδικό  πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής.
3.     Για     την     ολοκλήρωση     της     εγγραφής     απαιτείται     να     δημιουργήσετε     προφίλ συμπληρώνοντας πλήρως και αληθώς τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα. Ο Πελάτης πρέπει    να    δώσει    τη    συγκατάθεσή    του,    επιλέγοντας    το    αντίστοιχο    ειδικό    πεδίο συγκατάθεσης,  προκειμένου  να  μπορεί  να  λαμβάνει  πληροφορίες  σχετικές  με  τις  ειδικές προσφορές  της  VELLEA HOME  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που  δηλώσατε  κατά την  διαδικασία  εγγραφής.  Η  εγγραφή  ολοκληρώνεται  επιλέγοντας  το  πεδίο  «Εγγραφή». Μόλις δημιουργηθεί την ηλεκτρονική κάρτα «VELLEA HOME CARD» ο πελάτης μπορεί να εισέλθει  στο  προφίλ  του.  Στην  κάρτα  θα  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του  χρήστη  – μέλους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ίδιο κατά την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τον όρο 2 της παρούσας, και ένας μοναδικός σειριακός αριθμός.
4.   Ένα   έχετε   ήδη   εγγραφεί   στο   πρόγραμμα   « VELLEA HOME CARD »   δεν   χρειάζεται   να επαναλάβετε την διαδικασία εγγραφής.
5. Για πελάτες που επιθυμούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα « VELLEA HOME CARD »  
 
χωρίς   προηγουμένως   να   έχουν   εγγραφεί   στον   ιστότοπο,   παρέχεται   η   δυνατότητα δημιουργίας προφίλ πελάτη στο ιστότοπο αυτομάτως, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο προγράμματος.
6. Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής κάρτας VELLEA HOME τα μέλη του προγράμματος έχουν την   δυνατότητα   να   επωφεληθούν   από   την   έκπτωση   που   παρέχει   η   εταιρίας   για συγκεκριμένα κάθε φορά προϊόντα, για τα οποία ενημερώνονται μέσω του ιστότοπου της εταιρία, ήτοι θα μπορούν να δουν στην περιγραφή του προϊόντος την ένδειξη «με VELLEA HOME CARD ». Η αξία του προϊόντος θα αναφέρεται και ξεχωριστά στον ιστότοπο για το συγκεκριμένο προϊόν.
7.    Οι    κάτοχοι    της    « VELLEA HOME CARD»    έχουν    επίσης    την    δυνατότητα    να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους προκειμένου να επωφεληθούν από τα προνόμια τόσο στα φυσικά  σημεία  πώλησης  των  προϊόντων  της  εταιρίας  όσο  και  στο  «Κέντρο  Κλήσεων  / Πληροφοριών» υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.
8. Αφού εγγραφείτε  επιτυχώς στο  πρόγραμμα  με  την έκδοση  της ηλεκτρονικής « VELLEA HOME CARD»  μπορείτε  να  ασκήσετε  τα  δικαιώματά  σας  ως  μέλη  του  προγράμματος ανεξάρτητα   από   τον   τρόπο   πραγματοποίησης   μελλοντικών   παραγγελιών   μέσω   του ιστότοπου.
9. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, δεν περιορίζεται η δυνατότητά  σας να  πραγματοποιείτε  παραγγελίες  και αγορές  ελεύθερα  από τον  ιστότοπο velleahome.gr.
10.   Οι   εκπτώσεις   και   τα   προνόμια   που   παρέχονται   από   την   εταιρία   στα   μέλη   του προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές.
11. Το μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία προβαίνοντας στις αντίστοιχες τροποποιήσεις του προφίλ του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προνομιών εξαιτίας της μη έγκαιρης ή ακριβούς ενημέρωσης της για αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του μέλους.
12.  H  Εταιρεία  συλλέγει  τα  υπό  στοιχείο  2  της  παρούσας  προσωπικά  δεδομένα  που συμπληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους για τη συμμετοχή τους στο  πρόγραμμα  « VELLEA HOME CARD »,  και  τα  επεξεργάζεται  αποκλειστικά  για  τους σκοπούς   που   αναλύονται   στους   παρόντες   όρους,   όπως   ενδεικτικά   για   τη   λήψη   και αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, την ικανοποίηση παροχής προνομίων του μέλους κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο,
 
λαμβάνοντας   υπόψη   τους   σκοπούς   επεξεργασίας.   Σε   κάθε  περίπτωση  η  Εταιρεία  θα διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των μελών καθώς και την δήλωση συγκατάθεσης τους εντός  έξι  (6)  μηνών  από  τότε  που  θα  εκλείψει  ο  νόμιμος  λόγος  επεξεργασίας  τους  (όπως ενδεικτικά   από   τον   χρόνο   οικειοθελούς   διαγραφής   ή   αποκλεισμού   μέλους   από   το πρόγραμμα).
13. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει την διαγραφή του από το πρόγραμμα
 
« VELLEA HOME CARD »,  ανά  πάσα  στιγμή  ή  μετά  την  εκτέλεση  και  την  πληρωμή  της τυχόν τρέχουσας παραγγελίας, παραιτούμενο ταυτόχρονα από κάθε προνόμιο που παρέχει η  κάρτα.  Η  ενέργεια  αυτή  είναι  δυνατή  μέσω  του  προφίλ  του  πελάτη  στον  ιστότοπο  της εταιρίας.
14.   H   Εταιρεία   διατηρεί   το   δικαίωμα   να  τροποποιήσει   οποτεδήποτε   τους   όρους   της παρούσας,  ήτοι  τις  διαδικασίες  έκδοσης  καρτών  και  χορήγησης  εκπτώσεων,  με  σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.velleahome.gr, να προβαίνει στην διαγραφή μέλους από το πρόγραμμα «  VELLEA HOME CARD »  ή/και στην διαγραφή και ακύρωση των τυχόν προνομίων του, εφόσον διαπιστώσει ότι το μέλος παραβίασε τους παρόντες όρους ή συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο, παραπλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο.
15.  H  Εταιρεία  δικαιούται  οποτεδήποτε  να  παύσει  τη  λειτουργία  της  « VELLEA HOME CARD »  υπό  την  προϋπόθεση  της  αμελλητί  ειδοποίησης  των  μελών.  Οι  παραγγελίες  που πραγματοποιήθηκαν  από  μέλη  της  « VELLEA HOME CARD»  μέχρι  την  σχετική  τους ειδοποίηση  θεωρούνται  έγκυρες  και  ισχυρές  και  οφείλουν  να  εκτελεστούν  δεόντως.  Από την  λήψη  της  σχετικής  ειδοποίησης  και  έπειτα,  τυχόν  παραγγελίες  μελών  ενδέχεται  να έχουν   καταχωρηθεί   στο   αρχείο   παραγγελιών   της   εταιρίας   ωστόσο   η   εταιρία   δεν υποχρεούται να τις εκτελέσει.
16.  Για  οιαδήποτε  πληροφορία  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  « VELLEA HOME CARD»  και καθώς  και  την  επεξεργασία  και  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  του,  το  μέλος δύναται  να  απευθυνθεί  την  Υπεύθυνη  Προστασίας  Δεδομένων  της  εταιρίας Mebeli Videnov EOOD,  κα.  NINA  VLADIMIROVA,  με  αποστολή  email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected]  ή τηλεφωνικώς στο 211 1 984 984
17.  Επιπλέον  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  έχετε  το  δικαίωμα  προσφυγής  στην αρμόδια        εποπτική        αρχή        (Αρχή        Προστασίας        Δεδομένων        Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ).
18.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πώς  χρησιμοποιούμε  τα  δεδομένα  σας,
 
ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε σας παραπέμπουμε στην Πολιτική   Απορρήτου   της   Εταιρείας   που   θα   βρείτε   διαθέσιμη    στον   ιστότοπο   μας https://velleahome.gr/page/politikh-aporrhtoy
Οι  παρόντες  Όροι  δημοσιεύονται  και  ισχύουν  από  τις  10/4/2019, / Τελευταία Ενημέρωση στις 10/4/2019/
 

 

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Πολιτική για το απόρρητο Velleahome.gr .

 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία εισήγαγε και / ή έγιναν διαθέσιμα στη Mebeli Videnov EOOD κατά τη χρήση του ιστοτόπου της. Σε περίπτωση που ο χρήστης υπέβαλε εσφαλμένα στοιχεία με αποτέλεσμα το εσφαλμένο της παραγγελίας, η  εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανακριβή εκτέλεση της παραγγελίας και τη ζημία που υπέστη ο καταναλωτής.

Με αυτούς τους όρους το Velleahome.gr  ενημερώνει τους χρήστες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία, που απαιτούν τα προσωπικά στοιχεία και έντυπα εγγραφής στην ιστοσελίδα, και να συμφωνήσουν ρητά στην παροχή προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία από Velleahome.gr για τον σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας τους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή του κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από τη Velleahome.bg για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης προς τους πελάτες, καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες προς υποστήριξη του παραπάνω σκοπού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο υπολογισμός των συγκεκριμένων ανά πελάτη επιβαρύνσεων για μεταφορά των εμπορευμάτων.

Η Velleahome.bg/gr  ενημερώνει και δηλώνει ρητά στον Χρήστη ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχει ο τελευταίος δεν παρέχονται σε τρίτους για διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Velleahome.bg/gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επίτευξη των παραπάνω, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένες σελίδες και εγγυώμενη την εμπιστευτικότητα τους.

Η Velleahome.bg/gr θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP και άλλα δεδομένα των Χρηστών για να αποκαλύψει την ταυτότητά τους στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με το νόμο, τις νομικές διαδικασίες ή / και να διασφαλίσει την τήρηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον όμιλο Mebeli Videnov EOOD μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο (add link).  https://velleahome.gr/page/politikh-aporrhtoy

 

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Mebeli Videnov EOOD και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του βουλγαρικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα Vellea Home είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Κατά την αγορά προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, η εταιρία  δεν παρέχει δικαιώματα χρήσης και διανομής στους καταναλωτές, εκτός από εκείνα που ρητά αναφέρονται ως δικαιώματα ή / και άδειες από τον κατασκευαστή / διανομέα των προϊόντων.

 

7.1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.


Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα προϊόντα προς πώληση, τα χαρακτηριστικά τους, η διαθεσιμότητα και η τιμή τους. Στους χρήστες παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται και τα βήματα συναρμολόγησης των επίπλων. Η εταιρεία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα, ωστόσο σε περίπτωση που οι χρήστες εντοπίσουν χαρακτηριστικά που διαφέρουν ουσιωδώς από συνηθισμένα προϊόντα του είδους, προς αποφυγή σφαλμάτων συνίσταται να επικοινωνούν με την εταιρεία σχετικά. Επίσης, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις πληροφορίες των προϊόντων πέραν της ελληνικής και στην αγγλική γλώσσα προς απόδοση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Παρέχεται και η δυνατότητα live υποβολής ερωτημάτων μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας “chat with us”. Η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώνει την ιστοσελίδα ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων και σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της ιστοσελίδας, ενημερώνει τον χρήστη κατά την αγορά. 

Οι τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ανά διαστήματα διενεργούνται προωθητικές ενέργειες με μειωμένες τιμές προϊόντων, αυτές ισχύουν για διάστημα ενός μήνα. Η εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες.

 

7.2. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα Velleahome.bg/gr. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει το είδος των εμπορευμάτων, την ποσότητα, τους όρους παράδοσης κατά τα οριζόμενα στην ιστοσελίδα. Σε κάθε χρονικό σημείο πριν την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τη συμπλήρωση μιας φόρμας για on-line αγορές, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην επιλογή του από προϊόντα και υπηρεσίες. Κατά τα στάδια της παραγγελίας ο χρήστης του ιστοτόπου συνάπτει συμβατικές σχέσεις με Mebeli Videnov EOOD  και τους αντιπροσώπους της που διέπονται από τους παρόντες όρους. Η σύμβαση θεωρείται οριστική μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, κατά τα οριζόμενα στη σελίδα.

 

 

7.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://velleahome.gr/ απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας και των εκεί ζητούμενων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την σύναψη της πώλησης, καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, όπως της πολιτικής απορρήτου και της πολιτικής cookies.

Προκειμένου να αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα μας πατήστε το πλήκτρο «ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ», κάτω από το οποίο υπάρχει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Σε περίπτωση εμφάνισης του μηνύματος «ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ», το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο και, συνεπώς, δεν μπορεί να υποβάλλεται παραγγελία αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να ενημερωθείτε σχετικά με την μελλοντική του διαθεσιμότητα.

Μετά την προσθήκη ενός προϊόντος στο καλάθι μπορείτε είτε να προχωρήσετε στο ταμείο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, είτε να συνεχίσετε τις αγορές σας κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε δεν είναι απαραίτητο να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας, ωστόσο προτείνεται να εγγραφείτε για διευκόλυνση της διαδικασίας μελλοντικών αγορών σας.  Για την εγγραφή σας επιλέγετε το εικονίδιο που φέρει την αντίστοιχη ένδειξη «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και στη συνέχεια συμπληρώνεται στη φόρμα ένα ενεργό e-mail σας και έναν κωδικό πρόσβασης(password). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπληρώνετε στη συνέχεια για την είσοδό σας στο προφίλ σας. Παρέχεται και η δυνατότητα εγγραφής χρήστη μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook (https://el-gr.facebook.com/velleahome.gr).

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε ένα βήμα με την συμπλήρωση του e-mail, των πληροφοριών παράδοσης (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και παραλαμβάνοντος προσώπου), καθώς και του τρόπου πληρωμής. Επίσης, απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο. Επισημαίνεται ότι τα μεταφορικά κόστη υπολογίζονται κατόπιν της συμπλήρωσης της διεύθυνσης αποστολής.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail, ενώ σας παρέχεται και η δυνατότητα να παρακολουθείτε την παραγγελία σας μέσω της ειδικής ενότητας του λογαριασμού σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το παραπάνω ενημερωτικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, απαιτείται να μας ενημερώσετε αμελλητί. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

 

7.4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Για αποστολή παραγγελιών για  Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Δράμα, Σέρρες, Καβάλα, Κιλκίς ,Ημαθία, Πέλλα, Κοζάνη, Γρεβενά , Καστοριά, Πιερία, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη ,Κομοτηνή, Φλώρινα, Λάρισα,Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλο. η εταιρεία αναλαμβάνει την μεταφορά με συνεργαζόμενo μεταφορέα.

Για αποστολές παραγγελιών σε περιοχές εκτός των παραπάνω αναφερόμενων ισχύουν τα εξής: ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής με την επιλογή εκ μέρους του μεταφορέα και ενημερώνεται σχετικά από την εταιρεία με e-mail ή τηλεφωνικώς μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτήν, από την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του πελάτη-καταναλωτή, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον ίδιο.

Στην παραπάνω περίπτωση, η πληρωμή των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται προκαταβολικά μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων αναφέρεται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός του ορισμένου κατά περίπτωση χρόνου σε συνεννόηση με τον χρήστη, η εταιρεία δικαιούται να παρατείνει τις σχετικές προθεσμίες παράδοσης για διάστημα άνω των επτά ημερών με προηγούμενη ενημέρωση και συμφωνία του χρήστη.Εάν η παράδοση καθυστερήσει με υπαιτιότητα της εταιρείας velleahome.gr, συμφωνούμε να προσφέρουμε αποζημίωση στον χρήστη στο ποσό του 0,1%.

Συμφωνείτε να δώσετε στην Mebeli Videnov EOOD τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφο, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, ενημέρωση για στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων.

Αν ο μεταφορέας/courier θεωρήσει ότι η παραλαβή των προϊόντων από το χώρο που θα υποδείξετε, μπορεί να προκαλέσει φθορά στα προϊόντα ή σε στοιχεία της περιουσίας σας, θα σας ενημερώσει προφορικώς και θα το καταγράψει στο έντυπο παραλαβής. Μπορείτε να υποδείξετε στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών/courier να συλλέξει τα προϊόντα παρά την υπόδειξη αυτή, παρόλα αυτά δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα.

Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» ο χρήστης μπορεί να δηλώσει προτιμήσεις για την παράδοση της παραγγελίας του. Η εταιρεία δύναται να λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις και να ενημερώνει σχετικά τον χρήστη.

Τα μεταφορικά κόστη είναι δωρεαν όταν αυτό υπερβαίνει τα 25 €. Για ποσά παραγγελιών κάτω των 25 € τα μεταφορικά κόστη υπολογίζονται στο σταθερό ποσό των 7,5 €. 

Κατά την παραλαβή τα προϊόντα μεταφέρονται χωρίς χρέωση μέχρι την πόρτα του πελάτη, για την μεταφορά των προϊόντων εντός του χώρου επιλογής του πελάτη, καθώς και για την συναρμολόγηση αυτών προβλέπονται ειδικά κόστη ανά προϊόν.

Για την συναρμολόγηση των προϊόντων η εταιρεία συνεργάζεται με έτερη εταιρεία, η συναρμολόγηση πραγματοποιείται σε διαφορετική ημέρα από την παράδοση των προϊόντων. Τα κόστη συναρμολόγησης αναφέρονται στο σχετικό πεδίο στην περιγραφή του κάθε προϊόντος.  Το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στο ποσό των 30 €.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας να παραδοθεί η παραγγελία στην επιλεχθείσα διεύθυνση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της ανεπαρκούς οδικής υποδομής, η εταιρεία ή/και ο επιλεχθείς από την ίδια μεταφορέας δύναται να τροποποιεί την περιοχή παράδοσης, ενημερώνοντας σχετικά τον καταναλωτή. Για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση από υπαιτιότητα του μεταφορέα, η εταιρεία δεν ευθύνεται.

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Κατά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης ή αντιπρόσωπός του απαιτείται να ελέγχει τα προϊόντα και σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρών ελαττωμάτων, αυτά θα πρέπει να δηλώνονται στο έγγραφο «πρωτόκολλο ζημιών». Επίσης, απαιτείται εκ μέρους του καταναλωτή να ενημερώνει την εταιρεία με e-mail στη διεύθυνση [email protected]  ή τηλεφωνικά για τυχόν ελαττώματα.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και ειδοποίησης της εταιρείας για τυχόν εξωτερικά προφανή ελαττώματα, η τελευταία δεν οφείλει αποζημίωση, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Μετά την ενημέρωση της εταιρείας για την ύπαρξη ελαττωμάτων, ο καταναλωτής ειδοποιείται μέσω τηλεφώνου και τα μέρη ορίζουν νέα προθεσμία για την παράδοση των εμπορευμάτων, ανάλογα με τις περιστάσεις. Κατά την παράδοση της παραγγελίας ο καταναλωτής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον ίδιο υποχρεούται να διαβάσει και να υπογράψει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση υπογραφής των σχετικών εντύπων και μεταγενέστερης ενημέρωσης της εταιρείας για τυχόν προφανή ελαττώματα των προϊόντων, η τελευταία δεν οφείλει αποζημίωση, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση των προϊόντων.

Εάν ο καταναλωτής δεν βρεθεί στην ορισθείσα από τον ίδιο διεύθυνση αποστολής ή αυτή αποδειχθεί μη πραγματική, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε παράδοση των εμπορευμάτων και ο καταναλωτής χάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση.

 

7.5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.         Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα:

Κάθε αγορά από τον διαδικτυακό τόπο του https://velleahome.gr πραγματοποιείται κατά επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης και με πιστωτικές κάρτες VISA και  MASTERCARD.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με ασφάλεια, σε πραγματικό χρόνο (real time), μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας διαμέσου του συστήματος τραπεζικών πληρωμών BORICA (https://www.borica.bg/en/products-and-services/Platejna-sistema-BORIKA) το οποίο και διεκπεραιώνει την πληρωμή χωρίς καμία διαμεσολάβηση της Mebeli Videnov EOOD.

Στην διαδικασία αυτή, η Mebeli Videnov EOOD  δεν έχει καμία συμμετοχή και τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η Mebeli Videnov EOOD δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

 

2.         Με αντικαταβολή:

Μπορείτε να πληρώσετε τον διακομιστή της courier με την παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας. Για αποστολές με αντικαταβολή δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

 

3. Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό:

Τραπεζικός λογαριασμός: BG66UNCR70001524276185

Τράπεζα: Unicredit Bulbank

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Mebeli Videnov EOOD

 

 

Εκπρόσωπος (εταιρεία): Mariyan Nikolov

Αν επιλέξετε την τραπεζική κατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας για να δεσμεύσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε.

Στο Έντυπο Κατάθεσης της Τράπεζας θα γράψετε το Ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό της παραγγελίας  και θα πρέπει να μας αποστείλετε το αντίγραφο.

Σε περιπτώσεις που η κατάθεση δεν γίνει σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίνεται η παραγγελία και αποστέλλεται στον καταναλωτή η φόρμα με τα στοιχεία της τραπεζικής μεταφοράς, τότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Το κόστος της τραπεζικής προμήθειας επιβαρύνει τον Πελάτη


 

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

 

8.1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικώς ή με e-mail, εντός 24 ωρών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail παραγγελίας και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής, ο καταναλωτής προκειμένου να ακυρώσει την παραγγελία οφείλει να καταβάλει το ποσό των μεταφορικών εξόδων. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρηση από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής, η εταιρεία θα σας επιστρέψει την χρηματική αξία που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής, θα πρέπει να  μας ενημερώσετε κατά την ακύρωση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει παραδοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στην Mebeli Videnov EOOD.

 

8.2. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, επιβαρύνεστε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραγγείλατε εντός 30 ημερών από την παράδοσή τους με την απόδειξη αγοράς, το έντυπο παραγγελίας, το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας, το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής, καθώς και το «Πρωτόκολλο ζημιών». Η αποστολή των παραπάνω εγγράφων στην εταιρεία γίνεται με αποστολή e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή με αποστολή στην παρακάτω διεύθυνση της εταιρείας μας (21, Europe blvd, Yambol,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) με δικά σας έξοδα και έχοντας πρώτα ενημερώσει σχετικά τηλεφωνικά. Τα προϊόντα επιστρέφονται στην εταιρεία μας με δικά σας έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 6% επί της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος. Σε περίπτωση που το 6% της αξίας του προϊόντος υπολείπεται των 10,00€, το ελάχιστο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 10,00€.

Εφόσον τα προϊόντα πρόκειται να αποσταλούν από περιοχές των νομών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών ,Καστοριάς,Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης ,Κομοτηνής, Λάρισα, Φλώρινα και Βόλο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας τηλεφωνικά ή με e-mail και να επιστραφούν τα προϊόντα με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, επιβαρύνοντάς σας με τα έξοδα μεταφοράς. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος και σε περίπτωση που το 6% της αξίας του προϊόντος υπολείπεται των 10,00€, το ελάχιστο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 10,00€.Όταν ο χρήστης ασκήσει δεόντως το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τη διακόσμηση, ο Έμπορος προσφέρει τη μεταφορά των αντικειμένων και η χρέωση που καθορίζεται για αυτό είναι 6% της αξίας των επιστρεφόμενων αγαθών, αλλά όχι μικρότερη από 5 ευρώ . Και στις περιπτώσεις που το δικαίωμα άρνησης ασκείται από τον καταναλωτή σε σχέση με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και διακόσμηση σε συνδυασμό με έπιπλα, το τέλος ανέρχεται στο ποσό του 6% της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων, αλλά όχι μικρότερο από 10  ευρώ .

Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία. Είστε υπεύθυνοι για το κόστος επιστροφής των προϊόντων εκτός αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να φροντίσετε να το επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση, μαζί με όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται. Συμφωνείτε να φροντίζετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που θα τα παραδώσετε στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ή την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) της επιλογής σας.

Μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων τότε η Mebeli Videnov EOOD δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Οφείλετε να παραδώσετε στο μεταφορέα όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα, καθώς και ότι παραδίδετε όλα τα μέρη/εξαρτήματα των προϊόντων. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα.

Σε περίπτωση που δεν είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, αλλά εκπρόσωπός σας κατά τη δήλωσή του ή κατόπιν δική σας ενημέρωσης στην εταιρεία μας,  τα προϊόντα επιστρέφονται από τον ίδιο.

Το ποσό της αξίας των προϊόντων σας επιστρέφεται κατά τα παραπάνω οριζόμενα στην περίπτωση της ακύρωσης.

 

8.3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων, γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

 

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

 

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

10.1. Προϋποθέσεις εγγύησης.

H εταιρεία παρέχει σε όλα τα προϊόντα της εγγύηση δύο ετών, η οποία καλύπτει την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος και όχι στη συναρμολόγηση των προϊόντων εκ μέρους του καταναλωτή ή τρίτων επιλεγόμενων από τον τελευταίο. 

Η εγγύηση καλύπτει δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή και ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Προϋπόθεση της εγγύησης είναι η κατοχή και προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς με εμφανή και μη αλλοιωμένα τα ουσιώδη του στοιχεία, όπως ιδίως η ημερομηνία αγοράς.

 

10.2. Εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εάν το ελάττωμα του προϊόντος βεβαιωθεί ότι οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος, εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης και της μεταφοράς του επιβαρύνουν την εταιρεία. Σε περίπτωση που το ελάττωμα οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος, εντός του χρόνου της εγγύησης, τότε το κόστος της επισκευής του (ανταλλακτικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ) επιβαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή.

 

 11. COOKIES ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ https://velleahome.gr/page/politikh-gia-th-xrhsh-twn-cookies

 

Κατά την χρήση της ιστοσελίδας Velleahome.gr θα προστεθούν διαφημιστικά cookies στον browser σας, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και να σας προτείνουμε τα κατάλληλα για εσάς προϊόντα. Η ως άνω λειτουργία δεν προϋποθέτει την συλλογή προσωπικών δεδομένων, όπως ονόματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις ή τηλέφωνα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα  cookies ακολουθώντας τα σχετικά βήματα που τίθενται στην καρτέλα των ρυθμίσεων απορρήτου και ασφαλείας του browser που χρησιμοποιείτε.

 

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.

 

Στις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η Οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως της Θεσσαλονίκης, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικειοθελώς. Σε κάθε δε περίπτωση εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του Κανονισμού 1215/2012. Περαιτέρω, αποκλείεται η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων της 11ης Απριλίου 1980.

13.       ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS).

Σε περίπτωση που σύνδεσμος της ιστοσελίδας μας οδηγεί σε ιστοσελίδα τρίτου πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία της ιστοσελίδας, δεν υποχρεούμαστε σε έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση του βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

14. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ο έμπορος εγγυάται ότι οι δημοσιευμένες κριτικές και αξιολογήσεις προϊόντων προέρχονται από χρήστες που έχουν αγοράσει πραγματικά το προϊόν. Μετά από κάθε παραδοθείσα παραγγελία, αποστέλλεται στον πελάτη ένα email με κρυπτογραφημένο σύνδεσμο, με τη δυνατότητα να παρέχει την αξιολόγησή του για τα προϊόντα. Οι χρήστες δεν μπορούν να αξιολογήσουν προϊόντα που δεν έχουν αγοράσει. Στον ιστότοπο velleahome.gr  δημοσιεύονται αξιολογήσεις με δείκτη 3 /τρία/ αστέρια και άνω, βάσει των οποίων διαμορφώνεται η συνολική αξιολόγηση για το αντίστοιχο είδος (βαθμολόγηση). Εμφανίζονται όλες οι θετικές κριτικές όπου οι πελάτες δεν έχουν υποθέσεις να επιλύσουν. Και για πελάτες με αρνητικές κριτικές ή/και βαθμολογίες ενός ή δύο αστέρων, όσοι έχουν παρατηρήσεις, παράπονα ή ελαττώματα καλούνται από τους συναδέλφους μας προκειμένου να επιλυθεί η υπόθεση. Οι δημοσιευμένες κριτικές δεν επηρεάζονται από συμβατικές σχέσεις με άλλους εμπόρους ούτε υπόκεινται σε χορηγία.

                                                

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πελάτη και ιστοσελίδας είναι ασφαλής και η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και επαληθευμένη χρησιμοποιώντας TLS 1.2 με ανταλλαγή κλειδιών ECDHE RSA, P-256 / SHA384 συνάρτηση κατακερματισμού και AES-256 GCM κρυπτογράφηση.

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση στις 03.11.2023 .
Η επικοινωνία με Velleahome.gr είναι:
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1 984 984
Ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Ακολουθησε μας